Reguleringsplan E18 Tvedestrand - Bamble

Nye Veier AS har gjenopptatt planarbeidet for ny E18 Tvedestrand - Gjerstad. E18 skal planlegges som en firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t. Nye Veier vurderer flere alternativer til veikorridor med mulighet for redusert hastighet, gjenbruk av eksisterende vei og redusert arealbeslag og klimagassutslipp. Korridoren som vurderes som mest samfunnsøkonomisk lønnsom skal deretter detaljreguleres.

Fastsettelse av planprogram

Planprogrammet ble fastsatt av styret i det interkommunale planarbeidet den 29.06.2023. Nærmere beskrivelse av planprogrammet og tilhørende dokumenter kan dere finne her under Kunngjøringer.

Ytterligere informasjon om planarbeidet ligger ute på nettsidene til Nye Veier:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-tvedestrand-gjerstad/

Kart over alternative traseer

 

Informasjon fra tidligere planprosess:

Offentlig ettersyn (høring): Reguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021). 

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: Offentlig ettersyn av planforslaget | Nye Veier AS

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Det oppfordres til å komme med merknader til planforslaget via www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/, men det er mulig å sende innspill via Nye Veier på mail eller via brev: 

Innspill til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/  Kristian de Lange, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.comInnspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

Styrets vedtak (fattet 25. juni 2021):

1) Reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 11 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fra 30. juni 2021. Høringsfristen settes til 15. september 2021.

2) Høringspartene bes spesielt merke seg følgende:
a. Reguleringsplankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
b. Høyder på vei, som er beskrevet med maksimums- og minimumshøyder på noen utvalgte punkter
c. Vurdering og siling som er gjort av alternative traseer kan finnes i de to tekniske
fagtemarapportene «Utredning av bru- og tunnelløsninger som skadereduserende tiltak» og «Fagrapport alternativ-vurdering veigeometri».
d. Støyskjermingstiltak er beskrevet i plankart og i planbeskrivelse kap. 7.6 med bakgrunn i «Fagrapport støy» og støysonekart (x-tegninger). Nyeste utgave av støyretningslinje T-1442 gjøres gjeldende for planen.
e. Massedeponier er beskrevet i plankart i og planbeskrivelse kap. 6.6 med bakgrunn i
«Fagrapport masseforvaltningsplan» og «Masselagring, konsekvensutredning samlerapport».
f. Vilt-tiltak generelt og særlig gjennom Gjerstad kommune

Bakgrunn, prosess og møteprotokoller

Det utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Mer informasjon om prosjektet og prosessen er tilgjengelig her:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Lenke til møteprotokoller (styremøter og underutvalgsmøter)

Oppstart av planarbeid og vedtatt planprogram

På slutten av august 2020 har Nye Veier varslet oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Samtidig som varsel av oppstart ble planprogrammet lagt ut på høring. Fristen for innsending av merknader til planprogram og varsel om oppstart var 14.oktober. Det har kommet inn over 150 innspill til planarbeidet.

Link til sammendrag av merknader ved oppstart (pdf, 726 kb)

Innspill fra Vegårshei kommune til videre planarbeid (pdf, 682 kb)
Tilleggsinnspill Vegårshei kommune (pdf, 576 kb)

Vedtatt planprogram (4.11.2020)

Den 4.11.2020 har styret i det interkommunale plansamarbeid for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand vedtatt planprogrammet. 

Protokoll styremøte 4.1..2020 inkl. vedtak om planprogram (docx, 87 kb)

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

Informasjonsmøter

De seks kommunene som berøres av planforslaget inviterer nå til informasjonsmøter i
forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Formålet med
informasjonsmøtene er å informere om planforslaget, fremdrift, status og hvordan man
kan komme med innspill til planforslaget.

Sted og tidspunkt for informasjonsmøter


• Tvedestrand kommune
31.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Tvedestrand videregående skole, Vestervei 97.

• Vegårshei kommune
24.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Vegårshei forsamlingshus, Aklandsveien 22.

Risør kommune
26.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Risørhuset, Kragsgate 48 A.


• Gjerstad kommune
25.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Flerbrukshallen Torbjørnshall, Gamle
Sørlandske, Sundebru.

• Kragerø kommune
23.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Kragerø Biograf, Gamle Kragerøvei 4.

• Bamble kommune
30.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Rønholt skole, Rønholtveien 71.

For å ivareta smittevernhensyn vil fremmøtte bli registrert. Deltakere bes møte i god tid
da det er begrenset antall plasser. Informasjonsmøtene blir direkte streamet og vil også være tilgjengelig i etterkant på kommunenes nettsider og nyeveier.no.
Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på nyeveier.no. Det er opprettet en digital løsning for å komme med innspill som sikrer at alle berørte parter kan formidle sine merknader på en enkel måte. Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Link til nettside: www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Innspill kan også sendes som brev til COWI AS v/ Kristian de Lange, Tordenskjoldgate
9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

Åpne kontordager

Nye Veier inviterer til åpne kontordager for grunneiere, lag og foreninger og andre berørte. Dette er et tilbud til de som ønsker å komme i direkte kontakt med Nye Veier. Merk at alle innspill til forslaget til reguleringsplan må legges inn i den digitale løsningen, sendes pr. e-post eller brev.

Sted og tidspunkt for åpne kontordager

• Tvedestrand og Vegårshei kommuner: Torsdag 02.09, kl. 13 – 20. Tvedestrand Fjordhotell, Fritz Smiths gate 7.
• Risør og Gjerstad kommuner: Mandag 06.09, kl. 13 – 20. Heimat, Brokelandsheia 6.
• Bamble og Kragerø kommuner: Tirsdag 07.09, kl. 13 – 20. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, Stathelle.

Påmelding til åpne kontordager må skje innen 26.08.2021 med e-post til e18tb@cowi.com. Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte. Møtene kan også gjennomføres digitalt. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested (fysisk/digitalt) og tidspunkt). Sted og tidspunkt (innenfor avsatt tidsramme) for gjennomføring av møtet vil oversendes etter påmeldingsfristen.

Informasjonsmøtene og åpne kontordager gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI og eventuelle lokale bestemmelser ang. COVID-19.

Organisering - Interkommunalt plansamarbeid

meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette er et pilotprosjekt for Nye Veier. I samarbeid med Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner besluttet de berørte kommunene å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet omfatter Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og består av: 

 • Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder
 • Ordfører Grunde Wegar Knudsen, Kragerø
 • Ordfører Inger Løite, Gjerstad
 • Ordfører Marianne Landås, Tvedestrand
 • Ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble
 • Kjetil Glimsdal, Grimstad
 • Varaordfører Terje Eikin, Arendal
 • Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei

Her finner du sakspapirer og vedtak som er gjort i det interkommunale planstyret (Lenker til eksterne nettsider hos Arendal kommune) 

Kommundelplan E18 Dørdal – Grimstad

I Risør kommune ble kommunedelplanen vedtatt av bystyret 28. september 2019, sak 19/85.

Klikk på lenken for saksframlegg og protokoll.

Kommunedelplanen består av

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Konsekvensutredninger og vedlegg

I Risør kommune er det vedtatt at E18 skal gå i ny trase fra Buråsen til Tvedestrand. Det skal etableres toplankryss ved Barlinddalen, ca 2,8 km vest for dagens Vinterkjær.

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Risør kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Nye Veier. Denne omhandler tilførselsveier, standardkrav, deponi/anleggsområder og ansvar for planlegging. Risørs forpliktelser i avtalen ble vedtatt av bystyret 22. august 2019, sak 19/78.