Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til friluftsliv

Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger med friluftslivsformål. Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til aktivitet og til tilrettelegging for friluftsliv. Søknadsfrist er 1. februar.

Risør kommune oppfordrer frivillige organisasjoner i Risør om å søke fylkeskommunen om støtte til aktivitetene sine. Det kan søkes om støtte fra to ulike tilskuddsordninger, hvor den ene støtter friluftslivsaktivitet og den andre støtter  fysiske tilretteleggingstiltak. 

Se fylkeskommunens nettside om tilskudd for nærmere informasjon om støtteordningene.

Kort beskrivelse av de to støtteordningene:

Tilskudd til friluftslivsaktivitet (statlig tilskuddsordning).

Formål: Midlene skal benyttes til aktivitetstiltak som fremmer friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger.
Tilskuddsramme: Opptil 1,7 millioner kroner.
Hva kan støttes: Tiltak må gi direkte friluftslivsaktivitet. Det kan kun gis støtte til enkelt materiell og utstyr når dette bidrar til å fremme den friluftslivsaktiviteten det blir søkt om tilskudd til. Kostnadskrevende utstyr, utstyrssentraler eller fysisk tilrettelegging (skilting, gapahuk o.l.) støttes ikke. 
Prioriterte målgrupper: Barn, unge og barnefamilier, mennesker som er lite aktive, etniske minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Hvem kan søke: Kun frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke midler fra denne tilskuddsordningen. Organisasjoner som søker må være registrert som frivillig organisasjon i enhetsregisteret.
Søknadsfrist: 1. februar 2022
Hvordan: Søknad sendes inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
Kontaktperson: Kristoffer Øverland, kristoffer.overland@agderfk.no, mob. 48287887.

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv (fylkeskommunal tilskuddsordning).

Formål: Bidra til økt tilrettelegging i friluftslivsområder som ikke er statlig sikret.
Tilskuddsramme: 800 000 kr
Hva kan støttes: Fysiske tilretteleggingstiltak for friluftsliv i områder som ikke er statlig sikret kan få tilskudd. Tiltak må føre til direkte tilrettelegging, for eksempel etablering av gapahuk, skilting og merking av stier/løyper, opparbeidelse av parkeringsplasser, badeplasser o.l. Det gis ikke tilskudd til drift. 
Hvem kan søke: Kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke midler fra denne tilskuddsordningen. Organisasjoner som søker må være registrert som frivillig organisasjon i enhetsregisteret.
Søknadsfrist: 1. februar 2022.
Hvordan: Søknad sendes inn via fylkeskommunens nettside om tilskudd ved elektronisk skjema. https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/friluftsliv/
Kontaktperson: Kristoffer Øverland, kristoffer.overland@agderfk.no, mob. 48287887.

Padletur med speideren Berit Weiby Gregersen