Opphevelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang i Risør kommune

Risør kommune innførte den 02.01.2024 ekstraordinær båndtvang i hele kommunen. Dette ble gjort på grunn av store mengder snø og generelt vanskelige forhold for viltet, spesielt rådyr. Innført forskrift er hjemlet i Hundelovens § 6.

Av forskriften følger det at båndtvangen gjelder fram til 31. mars 2024 eller inntil snøforholdene tilser at den kan oppheves. Det vurderes nå å være betydelig endrede forhold med tanke på snømengder og situasjonen for hjorteviltet. Dette dreier seg dels om at snøen har sunket sammen og dels om at mildvær med påfølgende kulde kommende dager vil gi et hardt og godt skarelag. Forslag om å oppheve båndtvangen er derfor drøftet telefonisk med viltlag, ettersøkspersonell og nabokommuner for å få innspill.

Det understrekes også at ved opphevelse av båndtvangen gjelder fortsatt hundelovens regler om aktsomhet ved å la hunden løpe løs, og vi ber om at folk vurderer lokale forhold og passer ekstra godt på framover.

Vedtak

På delegert fullmakt og med hjemmel i Hundeloven §6 fastsetter Risør kommune følgende opphevelsesforskrift:

§ 1 - Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Risør kommune, FOR-2024-01-02-7 oppheves

§ 2 - Forskriften oppheves fra og med 06.02.2024