Retningslinjer for fordeling av tilskudd til innlandsfisk

Tilskuddsordningen skal forvaltes ut fra at fylkeskommunen er forvaltningsansvarlig for høstbare arter av innlandsfisk. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til økt interesse for innlandsfisk og kultiveringsarbeid. Det kan søkes om tilskudd opp til kr 20 000.

Hvem kan søke

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke. Grunneierlag som legger til rette for innlandsfiske for allmenheten kan også søke.

Slik søker du

Søknad og rapportering foregår ved elektronisk skjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Tiltak som kan støttes

  • Kultiveringstiltak som for eksempel fiskeutsettinger, prøvefiske/undersøkelser, utfisking/tynningsfiske, habitatforbedringer og lignende.
  • Informasjonstiltak som stimulerer til økt interesse for innlandsfiske som for eksempel synliggjøring av fiskemuligheter ved digitale løsninger eller seminarer, etablering av/eller samordning av fiskekortordninger og lignende.

Det gis ikke støtte til

  • Driftsutgifter. Alle former for utgifter som er en del av organisasjonens ordinære drift.
  • Tiltak som faller inn under andre fylkeskommunale tilskuddsordninger, for eksempel aktivitetsprosjekter (friluftslivsaktiviteter), anlegg for friluftsliv, næringstiltak eller akvakultur.
  • Tiltak som retter seg mot fiskeinteresser som ikke er fylkeskommunens forvaltningsansvar, for eksempel anadrom fisk (laks, sjøørret), truede arter eller fisk i sjøen.

Ved tildeling av tilskudd skal det følgende prioriteres (ikke i rekkefølge)

  • Tiltak der søker stiller med egenandel eller dugnadsinnsats.
  • Tiltak i vassdrag der det tilbys (eller skal) tilbys fiske til allmennheten.
  • Tiltak som bidrar til naturlig reproduksjon av fisk fremfor utsettinger.
  • Tiltak som er kunnskapsbaserte og skal utføres ved hjelp av relevant fagkompetanse.

Finansiering og egenandel

Som hovedregel kan det gis tilskudd på inntil 50 % av tiltakets totalkostnad ved søknader fra kommuner. Frivillige organisasjoner kan tildeles inntil 100 % tilskudd. Dugnad kan regnes som egeninnsats med opptil kr 350 per time.

Rapportering

Rapportering skal skje innen 1.12. samme år som tilsagnet gis. Det kan søkes om at rapporteringsfristen overføres til 1.12. påfølgende år, men ikke utover dette.

Utbetaling

Tilskuddet gis som tilsagn som utbetales når søker har sendt inn og fått godkjent rapport med regnskap. Tilskudd kan utbetales i forkant dersom det er spesielle grunner til dette.

Reduksjon i tilskudd

Dersom et tiltak blir billigere enn budsjettert kan fylkeskommunen redusere tilskuddet tilsvarende slik at fylkeskommunens andel av totalkostnad forblir den samme. Fylkeskommunen kan også redusere tilskuddet dersom tiltaket er vesentlig endret uten forutgående godkjenning gitt av fylkeskommunen.

Ubenyttede midler

Ubenyttede midler som følge av manglende gjennomføring eller redusert utbetaling overføres til det påfølgende års tildeling.