Risør kommunes vernepris 2021

Risør kommunes Vernepris 2021 tildeles familien Pande Horn for deres forbilledlige istandsetting og tilbakeføring av kulturmiljøet «Odden», Søndeled. Arbeidet er utført med tidsriktige detaljer, materialer og byggeskikk og eierne har modernisert og tatt i bruk de gamle bygningene på en inspirerende helhetlig måte.

Prisen ble delt ut på Odden fredag formiddag av Risørs ordfører Per Kr. Lunden. Også kommunens enhetsleder for plan og byggesak, Heidi Rødven, deltok. Familien Pande Horn var representert med Per Horn, Elisabeth Pande Horn, Kristian Pande Horn med lille Henrik (2).

- Dere får prisen for å ha sett detaljer, men også helhet i arbeidet. Det vi si at både bygninger og det vakre kulturlandskapet er ivaretatt. Dere berømmes også for å ha skaffer dere gode rådgivere og håndverkere med stor kompetanse. Jeg tenker både på Sollie Bygg med Arvid Sollie i spissen, arkitekt Einar Myraker og rådgiver Arild Mathisen i tillegg til Heidi Rødven i Risør kommune. Det er veldig positivt at Risør har et slikt nett av kompetanse og erfaring på bygningsvern, sa ordfører Per Kr. Lunden ved utdeling av prisen

Risør kommune deler hvert år ut en vernepris. Målet med Verneprisen er å stimulere eiere av eldre kulturhistoriske og arkitektonisk verdifulle bygninger, bygningsmiljø, kulturlandskap og andre verdifulle kulturminner, til økt vern og vedlikehold av disse. Prisen kan gis til personer eller institusjoner som har utført godt vedlikehold, satt i stand eller tilbakeført bygninger og kulturminner etter antikvariske prinsipper og retningslinjer. 

 

 

Begrunnelse

Verneprisen 2021 tildeles familien Pande Horn for deres forbilledlige istandsetting og tilbakeføring av kulturmiljøet «Odden» i Hasåsveien 45a på Søndeled. Eiendommen består av flere bygninger; våningshus, bryggerhus, låve og to sjøboder. Deler av bygningsmassen er trolig fra tidlig 1700-tall, mens andre bygg er nyere. Tidsspennet i bebyggelsen er derfor stort og bidrar til å berike kulturmiljøet gjennom sin fortelling om historien. 

De utførte endringene innebærer fasadeendringer, fjerning av tilbygg og oppføring av nye tilbygg på flere av bygningene. I tillegg har låven fått ny bruk som fritidsbolig. Arbeidet er utført med tidsriktige detaljer, materialer og god byggeskikk. Arkitekturen og den håndverksmessige utførelsen har høy kvalitet. I låven er den originale konstruksjonen ivaretatt og synliggjort på en god og inspirerende måte. Våningshuset har fått et tilbygg som er meget godt tilpasset det gamle huset og fasaden mot sjøen er tilbakeført til original utførelse. Videre er et dårlig tilpasset tilbygg ved den ene sjøboden revet og en nyere treplatting med rekkverk er erstattet med en tradisjonelt utført steinkonstruksjon. Til sist har bryggerhuset fått et tilbygg som er godt tilpasset den eldste delen.

Eiendommen ligger ned mot sjøen og fremstår nå som et svært godt ivaretatt kulturmiljø som har stor grad av originalitet, og har stor betydning for Søndeled som lokalsamfunn.

Risør kommune har gleden av å tildele Verneprisen for 2021 til familien Pande Horn. I tillegg til diplom og hederlig omtale, består prisen av kr. 15.000,- som vil bli overført til vinnerens konto.