Sivbedet på Randvik renseanlegg

I denne artikkelen vil du finne informasjon og oppdateringer vedrørende sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. 

Oppdatering 30. mai 2023

Risør kommune har mottatt flere henvendelser de siste ukene om ubehagelig lukt fra sivbedet. Lukta kommer hovedsakelig fra kammeret som ble tømt tidligere i år, men det er ikke uvanlig at det lukter mer fra sivbedet på våren enn ellers i året.

Grunnet en kald vår har veksten av sivplanter kommet sent i gang. Sivplantenes funksjon er blant annet å sørge for oksygen til slamlaget så det ikke oppstår anaerobe forhold som skaper vond lukt.

Vi ser derimot at det i den siste tiden har begynt å komme bra med nye skudd, og er derfor positive med tanke på at lukten vil reduseres snart.

Oppdatering 4. april 2023

Arbeidet med fjerning av slam fra sivbedet ble gjennomført som planlagt tidlig i mars, og det er ikke registrert unormal lukt etter tømmingen. I kammeret som ble tømt ligger det igjen et lag med røtter slik at sivplanter kan vokse opp så snart vekstsesongen starter. Når veksten kommer i gang vil kammeret bli forsiktig belastet med slam. Etter hvert som det blir tettere med siv i kammeret vil belastningen øke, dette vil bli nøye fulgt opp av driftspersonellet ved anlegget.

De to kamrene som det tidligere var problemer med hadde god vekst av sivplanter i 2022, og vi regner med at det vil bli enda tettere med sivplanter i disse kamrene i år.

I fjor fikk kommunen henvendelser om problemer med store mengder fluer i naboområder til sivbedet. I år er det derfor hengt opp 35 fuglekasser rundt sivbedet for å lokke insektspisende fugler til området slik at mengden fluer og larver som lever i sivbedet reduseres. 

Oppdatering 22. februar 2023 - utgraving og fjerning av slam

Risør kommune skal grave ut og fjerne slam fra et kammer i sivbedet ved Randvik renseanlegg. Arbeidet er planlagt gjennomført fra 6. - 8. mars og kan føre til problemer med lukt i nærområdet. I tillegg vil det bli en del anleggstrafikk mellom sivbedet og RTA på Hestemyr hvor slammet skal leveres.

Slam er levert til sivbedet fra Randvik renseanlegg siden 2002 og hittil er 3 av 8 kammer blitt tømt. Etter hvert som de enkelte kamrene blir fulle må de tømmes, arbeidet som skal utføres nå er en del av normal rutine for anlegget.

Det vokser i sivbedet - minutt for minutt

Under kan du se to timelaps-filmer fra sesongen 2022 som viser utviklingen av siv i det ene kammeret som vi hadde driftsutfordringer med i 2021 etter tømming.

Oppdatering 16. mai 2022 - det vokser bra i sivbedet

Det spirer bra i sivbedet nå, også i de siste to. Vi har «vannet opp» de operative kamrene, og forsøker nå også med en forsiktig oppstart av kammer 7 og 8. Det er gjort en driftsrevisjon av sedimenteringsbassengene på renseanlegget i uke 18 og 19. I denne operasjonen ble bassengene tømt helt, slik at skrapere, motorer og andre mekaniske komponenter kan funksjonstestes og skiftes ut ved behov. Dette er en operasjon som gjøres omtrent annethvert år.

Det er nå god drift i renseanleggene. Analysene viser godt renseresultat, og når prosessen går som den skal er det også mindre lukt av slammet.

Det vil ikke være full kapasitet på de to siste kamrene før sivet er kommet skikkelig i gang. Derfor er det nødvendig med en viss avtapping av slam for ikke å overbelaste de seks andre. Dette slammet håndteres av RTA/Hestemyr.

Oppdatering 5. april 2022

Risør kommune sitt fokus er å få sivbedet tilbake i normal drift på en så god og effektiv måte som vi kan, uten sjenerende lukt for naboer og omgivelser.

Sivbedet består av åtte kamre som er adskilt med tette skillevegger. De åtte kamrene står på et felles sandlag med drenering som leder vann tilbake til renseanlegget mens slammet blir liggende igjen. Seks av kamrene har vært tilbake i normal drift fra tidlig september 2021 og har blitt belastet med slam gjennom høsten og vinteren. Dette har fungert bra og det har ikke kommet meldinger til Risør kommune om lukt.

Det viktige nå er få i gang drift de to siste kamrene. Før vi kan belaste disse med slam fra Randvik renseanlegg må det være god og tett vekst av planter for å unngå luktproblemer. Ut fra utviklingen vi observerte i fjor høst, tror vi at det er god sjanse for gjenvekst. Hvis det mot formodning ikke blir gjenvekst kan vi enten grave ut kamrene helt ned på sanden og restarte dem, eller plante nye planter i kompostjorden som ligger i kamrene.

Vi har stor respekt for dere naboer som opplever denne uheldige sitasjonen, og forstår godt at dere er frustrerte. Vi registrerer alle klager på lukt og det er kommunen selv som er tilsynsmyndighet etter forurensingsloven.

Oppdateringer fra 2021

Oppdatering 9. juli 2021

Sivbedet har nå fått tørke i 5-6 uker og det er god vekst i 6 av 8 kammer. Alternative løsninger for å restarte anlegget og fjerne lukt er vurdert, men fremdeles er det strategien med å tørke ut sivbedet som fremstår som det mest skånsomme tiltaket med hensyn til luktreduksjon. Risør kommune følger utviklingen ved sivbedet nøye og vil gjøre det gjennom hele sommeren. Tiltak vurderes fortløpende.

For å sikre optimale forhold for uttørking av sivbedet har både drensledningen og luftesystemet under sivbedet blitt spylt og undersøkt. Dette for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Oppdatering 18. juni 2021

Driftsutfordringer

Risør kommune har for tiden driftsutfordringer ved sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. Dette har ført til problemer med lukt spesielt for beboere i nærheten av anlegget men også for andre som oppholder seg i området. Vi ønsker med dette å gi litt informasjon om hvordan denne hendelsen har oppstått og hva vi gjør for å få anlegget tilbake til normalsituasjon slik at lukta forsvinner.

Om sivbedet

Sivbedet behandler slam fra Randvik renseanlegg. Sivbedet sørger blant annet for at slammet blir luftet, stabilisert, drenert og avvannet. Fra renseanlegget pumpes det slam til sivbedet hele året i en fast syklus, og slik har det stort sett vært siden oppstarten i 2002. I innkjøringsfasen var det utfordringer ved driften av sivbedet som førte til luktproblemer, men siden den gang har det vært god drift av anlegget. Sivbedet er delt i 8 kammer og etter hvert som kamrene blir fulle må de tømmes. I 2016 ble det første kammeret tømt og veksten kom godt i gang i dette kammeret i løpet av sommeren, det ble heller ikke meldt om luktproblemer den gang. I 2020 ble det tømt to kammer til og planen er å tømme 1-2 kammer i året frem til alle er tømt. Det er ikke uvanlig at det lukter litt fra sivbedet en periode på våren når det vannes opp for sesongen og veksten starter opp.

Rutinesvikt førte til pumping av mye slam

Fra slutten av april og utover i mai har det grunnet en rutinesvikt blitt pumpet for mye slam til sivbedet. Kombinasjonen med for mye slam til sivbedet og at to kammer nylig var tømt har vært ekstra uheldig. Hendelsen har ført til at det har oppstått anaerobe forhold i slamlaget og dette er årsaken til luktproblemene som har oppstått. Rutinesvikten ble først oppdaget da det begynte å komme henvendelser til kommunen om luktplager mot slutten av mai. Kommunen henter mye lærdom fra denne uønskede hendelsen, og vil være ekstra påpasselig med mengder slam som slippes ut i sivbedet etter at neste kammer er tømt.  

Situasjonen i sivbedet nå er at det er god vekst av siv i alle kammer bortsett fra i de to som ble tømt i 2020. Det er også fra disse to kamrene at lukta kommer. Vi vurderer fortløpende hvilke alternativer som kan gi best og raskest løsning på problemene som har oppstått, og vi iverksetter tiltak deretter. Vi arbeider nå med å få tørket ut de to kamrene som ble tømt i 2020, slik at sivet kan vokse gjennom slammet og prosessen kommer i gang igjen i disse to nevnte kamrene. Da vil luktproblemene blir borte. Vi har plantet ut «øyer» med siv i kamrene og vi vurderer sugebil for å kvitte oss med slam og for å avhjelpe prosessen. På dette tidspunktet tilsier allikevel erfaringen at flere tiltak kun vil medføre mer lukt enn det som er tilfelle nå når kamrene har begynt å tørke ut. Det er vanskelig å si eksakt når prosessen i sivbedet vil være tilbake til normalen, da dette er en biologisk prosess som er avhengig av utviklingshastigheten på vegetasjonen, slamtykkelsen og hvor fort bedene tørker opp. Vi er ganske sikre på at luktproblemet vil avta gradvis fremover når slammet blir mindre fuktig og veksten av siv kommer i gang.  

Helseplager

Det har kommet spørsmål ved om hendelsen kan forårsake helseplager. Dette har vi forhørt oss med kommuneoverlegen om som sier at enkelthendelser som dette ikke skal være helseskadelig. 
Risør kommune beklager på det sterkeste det som er inntruffet og vi har forståelse for at luktproblemet som har oppstått er svært sjenerende for beboere i området. Vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å få anlegget tilbake i normal drift på en så god og effektiv måte som vi kan.

Oppdatering 3. juni 2021

Det oppstod en uønsket hendelse fredag 30. april ved renseanlegget på Randvik.
Som følge av feil ved pumper og rutinesvikt ble det pumpet for store mengder med slam til sivbeddet. Denne overbelastningen av sivbeddet har etter hvert medført kraftig lukt fra anlegget.

Risør kommune arbeider med å løse dette problemet. Vi vet enda ikke når normalsituasjon ved anlegget blir gjennomopprettet.

Risør kommune beklager de ulemper den uønskede hendelsen har medført for beboerne i området.


Planbeskrivelse Randheia 

Planbeskrivelse Randheia rev. 27.06.2016.pdf

 

Kontaktinformasjon

Odd Arne Børset
Avdelingsleder tekniske tjenester
E-post
Mobil 91 69 79 85

Tekniske tjenester