Sterk Risør-markering på nordisk trehusby-konferanse

Risør var sterkt representert på nordisk trehusby-konferanse i Helsingør i Danmark torsdag og fredag. Det ble vist flere eksempler på hvordan Risør ivaretar og fornyer trehusbyen.

- Mange i Norden kjenner Risør som en helt spesiell helhetlig bevart trehusby. I de fleste andre nordiske byer arbeids det med bevaring av enkelthus og bydeler, men for Risør og noen få andre nordiske byer gjelder bevaringstanken hele bykjernen, sier ordfører Per Kristian Lunden som var en av innlederne på konferansen. Han tok for seg trehusbyen som utgangspunkt for identitet og utvikling.

Fra Risør deltok i tillegg til ordførere enhetsleder for plan og byggesak Heidi Rødven. Hun er også med i den norske styregruppen for Nordiske Trehusbyer. Fra det fylkeskommunale bygnings- og fartøyvernsenteret i Risør deltok Sam Bugge og Ådne Sollid. I tillegg representerte arkitekt og saksbehandler i Risør kommune Siv Senneset Fortidsminneforeningen i Aust-Agder. Tidligere byantikvar i Risør og Kragerø, Tanja Røskar deltok også som innleder. Hun tok for seg viktigheten av småhus i byen og brukte mye tid på den gamle stallen ved Risør Apotek i Rådhusgata som en vellykket restaurering.

Konferansen i Helsingør samlet deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og St. Petersburg-området i Russland. Mange by- og kommuneantikvarer, men også håndverkere, ansatte ved bygningsvernsentre, kommunale planleggere og politikere med interesse for bygningsvern. De nordiske fortidsminneforeningene er sentrale i planlegging av nettverkssamlingene.

- De nordiske samlingene, der Risør tidligere har vært vertskap, gir muligheter til å sammenligne og dele erfaring og ideer for mange felles utfordringer. Det mest typiske er hvordan bygninger skal vernes, men jeg og andre er også opptatt av hvordan man skaper liv og aktivitet i de gamle bykjernene. I mitt innlegg trakk jeg fram hvordan festivalene brukes og tilpasses byen, omformingen av Hollenderhagen og hjørnebygningen Havnegata/Storgata, der også bygnings- og fartøyvernsenteret ligger, sier Per Kr. Lunden.

Trehus og trehusbyer som en grunnlag for å nå klimamål og bærekraft var ellers et gjennomgående tema på trehusby-konferansen i Helsingør. Ikke minst kom den fram gjennom tankene til Frank «Bonderøven» Ladegaard Erichsen som fortalte om filosofien bak arbeidet på Kastaniegaarden ved Grenaa.

Ordfører Per Kr. Lunden viste eksempler på både godt bygningsvern og hvordan Risør sentrum brukes og dermed inngår som en viktig del av identiteten de de som bor i byen og kommunen. Risør kommune

Tidligere byantikvar i Risør og Kragerø viste flere eksempler på bygningsvern i Risør, som den gamle stallen ved Risør apotek. Risør kommune

Risør-delegasjonen» på trehusby-konferansen i Helsingør. Fra venstre Siv Senneset, Per Kr. Lunden, Heidi Rødven, Aadne Sollid, Sam Bugge og Tana Røskar med Øresundet i bakgrunnen. Risør kommune

Frank «Bonderøven» Ladegaard Erichsen fortalte om bærelraft og gjenbruk på Kastaniegaarden. Risør kommune