Uønsket hendelse ved Risør kommunes avløpsrenseanlegg

Risør kommune har for tiden driftsutfordringer ved sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. Dette har ført til problemer med lukt spesielt for beboere i nærheten av anlegget men også for andre som oppholder seg i området.

I denne artikkelen vil vi komme med oppdateringer vedrørende hva vi gjør for å få anlegget tilbake til normalsituasjon slik at lukta forsvinner.

Oppdatering 9. juli 2021

Kort statusoppdatering angående driftsutfordringene knyttet til sivbedet ved Risør renseanlegg og luktproblematikken som har oppstått som følge av dette.

Sivbedet har nå fått tørke i 5-6 uker og det er god vekst i 6 av 8 kammer. Alternative løsninger for å restarte anlegget og fjerne lukt er vurdert, men fremdeles er det strategien med å tørke ut sivbedet som fremstår som det mest skånsomme tiltaket med hensyn til luktreduksjon. Risør kommune følger utviklingen ved sivbedet nøye og vil gjøre det gjennom hele sommeren. Tiltak vurderes fortløpende.

For å sikre optimale forhold for uttørking av sivbedet har både drensledningen og luftesystemet under sivbedet blitt spylt og undersøkt. Dette for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Oppdatering 18. juni 2021

Driftsutfordringer

Risør kommune har for tiden driftsutfordringer ved sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. Dette har ført til problemer med lukt spesielt for beboere i nærheten av anlegget men også for andre som oppholder seg i området. Vi ønsker med dette å gi litt informasjon om hvordan denne hendelsen har oppstått og hva vi gjør for å få anlegget tilbake til normalsituasjon slik at lukta forsvinner.

Om sivbedet

Sivbedet behandler slam fra Randvik renseanlegg. Sivbedet sørger blant annet for at slammet blir luftet, stabilisert, drenert og avvannet. Fra renseanlegget pumpes det slam til sivbedet hele året i en fast syklus, og slik har det stort sett vært siden oppstarten i 2002. I innkjøringsfasen var det utfordringer ved driften av sivbedet som førte til luktproblemer, men siden den gang har det vært god drift av anlegget. Sivbedet er delt i 8 kammer og etter hvert som kamrene blir fulle må de tømmes. I 2016 ble det første kammeret tømt og veksten kom godt i gang i dette kammeret i løpet av sommeren, det ble heller ikke meldt om luktproblemer den gang. I 2020 ble det tømt to kammer til og planen er å tømme 1-2 kammer i året frem til alle er tømt. Det er ikke uvanlig at det lukter litt fra sivbedet en periode på våren når det vannes opp for sesongen og veksten starter opp.

Rutinesvikt førte til pumping av mye slam

Fra slutten av april og utover i mai har det grunnet en rutinesvikt blitt pumpet for mye slam til sivbedet. Kombinasjonen med for mye slam til sivbedet og at to kammer nylig var tømt har vært ekstra uheldig. Hendelsen har ført til at det har oppstått anaerobe forhold i slamlaget og dette er årsaken til luktproblemene som har oppstått. Rutinesvikten ble først oppdaget da det begynte å komme henvendelser til kommunen om luktplager mot slutten av mai. Kommunen henter mye lærdom fra denne uønskede hendelsen, og vil være ekstra påpasselig med mengder slam som slippes ut i sivbedet etter at neste kammer er tømt.  

Situasjonen i sivbedet nå er at det er god vekst av siv i alle kammer bortsett fra i de to som ble tømt i 2020. Det er også fra disse to kamrene at lukta kommer. Vi vurderer fortløpende hvilke alternativer som kan gi best og raskest løsning på problemene som har oppstått, og vi iverksetter tiltak deretter. Vi arbeider nå med å få tørket ut de to kamrene som ble tømt i 2020, slik at sivet kan vokse gjennom slammet og prosessen kommer i gang igjen i disse to nevnte kamrene. Da vil luktproblemene blir borte. Vi har plantet ut «øyer» med siv i kamrene og vi vurderer sugebil for å kvitte oss med slam og for å avhjelpe prosessen. På dette tidspunktet tilsier allikevel erfaringen at flere tiltak kun vil medføre mer lukt enn det som er tilfelle nå når kamrene har begynt å tørke ut. Det er vanskelig å si eksakt når prosessen i sivbedet vil være tilbake til normalen, da dette er en biologisk prosess som er avhengig av utviklingshastigheten på vegetasjonen, slamtykkelsen og hvor fort bedene tørker opp. Vi er ganske sikre på at luktproblemet vil avta gradvis fremover når slammet blir mindre fuktig og veksten av siv kommer i gang.  

Helseplager

Det har kommet spørsmål ved om hendelsen kan forårsake helseplager. Dette har vi forhørt oss med kommuneoverlegen om som sier at enkelthendelser som dette ikke skal være helseskadelig. 
Risør kommune beklager på det sterkeste det som er inntruffet og vi har forståelse for at luktproblemet som har oppstått er svært sjenerende for beboere i området. Vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å få anlegget tilbake i normal drift på en så god og effektiv måte som vi kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatering 3. juni 2021

Det oppstod en uønsket hendelse fredag 30. april ved renseanlegget på Randvik.
Som følge av feil ved pumper og rutinesvikt ble det pumpet for store mengder med slam til sivbeddet. Denne overbelastningen av sivbeddet har etter hvert medført kraftig lukt fra anlegget.

Risør kommune arbeider med å løse dette problemet. Vi vet enda ikke når normalsituasjon ved anlegget blir gjennomopprettet.

Risør kommune beklager de ulemper den uønskede hendelsen har medført for beboerne i området.