Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen

Miljø- og teknisk utvalg har i sak 20/33, den 09.09.20 vedtatt å legge forslag til ny detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen, ut til offentlig ettersyn med hjemmel i §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

Eksisterende eiendommer innenfor planområdet skal omreguleres til hytteformål, og det skal bygges en ny hytte på eiendommen gnr. 25 bnr. 54, med tilhørende parkering og adkomst. Veien til parkeringsplassen legges i den eksisterende gangstien opp til eiendommen gnr. 25 bnr. 54.  Det legges også inn et friluftsområde mellom den kommunale veien og regulert bebyggelse, slik at en får en naturlig buffersone.

Vi ber om at innspill til planen sendes Risør kommune v/ Enhet for plan- og byggesak, p.b. 158, 4952 Risør, innen 26.10.20. Planen kan også sees på kommunens hjemmeside www.risor.kommune.no , eller på kommunehuset.

Dokumenter i denne saken kan leses her: