Varsel om oppstart av planarbeid - Apalvika

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Apalvika, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

 

Planområdet ligger i Søndeledfjorden, ca. 2 km. fra Søndeled sentrum. Formålet med planen er å utvikle Apalvika med ferieleiligheter og tilhørende anlegg som småbåthavn, gjestebrygge og badeområde for allmennheten

Dokumenter i saken kan leses her:

  1. Oppstartsbrev (PDF, 805 kB)
  2. Planavgrensning (PDF, 2 MB)
  3. Planinitiativ (PDF, 895 kB)
  4. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 513 kB)
  5. Statsforvalterens sjekkliste (PDF, 657 kB)
  6. Høringsliste (PDF, 407 kB)

Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 7.5.2021.

Innspill sendes skriftlig til WSP v/Camilla Trondsen Solli, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand, eller e-post: camilla.trondsen.solli@wsp.com. Spørsmål kan rettes til WSP v/Camilla Trondsen Solli, tlf. 911 68 798.