Kvalitet i barnehagen

Planer og vedtekter for barnehagene i Risør

Vedtekter for Fargeskrinet, Hope og Trollstua barnehager (PDF, 253 kB)

Tilsyn med barnehager

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med barnehager i egen kommune. Risør kommune ved barnehageansvarlig utfører tilsynet. Kommunen ønsker at tilsynet og besøket skal være til hjelp for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet. Mer om kommunens tilsyn med barnehager

Mer informasjon om kvalitet i barnehagen

Barnehageloven gir overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplanen for barnehager er konkret om barnehagens innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

St.meld. nr. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Oppvekstombudet i Agder (tidligere Mobbeombud i Aust-Agder)

Vi er mange som jobber for at barna våre skal ha det bra sammen med hverandre. De fleste har det heldigvis bra i barnehagen, men av og til lykkes vi likevel ikke. For de barna og familiene dette gjelder, er dette en utrolig vanskelig situasjon å være i. Av ulike grunner kan det være vanskelig å snakke med barnehagen om bekymringer rundt mobbeproblematikk. Men bekymringene kan vokse seg store, og det er viktig at barna får den tilretteleggingen og hjelpen de trenger tidligst mulig. Hvis barnet ditt blir mobbet og du føler barnehagen ikke gjør nok for å bedre situasjonen for barnet ditt, vil oppvekstombudet gjerne høre fra deg. Han skal lytte og prøve å forstå situasjonen til barnet ditt, og gi deg råd videre hvis du ønsker det. Du kan ringe, sende SMS eller e-post. Oppvekstombudet har taushetsplikt og vil ikke fortelle det du forteller til andre, med mindre du selv ønsker det.

Kontakt: Erik Songe-Møller, mobiltelefon 48 25 03 30, e-post Oppvekstombudet@agderfk.no, hjemmeside agderfk.no/oppvekstombudet. Du finner også Oppvekstombudet på Facebook