Priser og betaling

Betalingssatser for oppholdsbetaling i barnehage

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. 

Fra 1. august 2024 reduseres maksprisen til 2 000 kroner per måned.

Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Du kan lese mer om foreldrebetaling i barnehage her

Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Betalingsfristen er den 20. i hver måned. Juli faktureres ikke.

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 100 prosent reduksjon.

Redusert oppholdsbetaling

Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt enn kroner 550 000,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

To, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr 615 590,- kan søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det søkes for et barnehageår av gangen. 

Søknadsfrist: 1. juni

Slik søker du

Du må sende elektronisk søknad på foresattportalen til Vigilo. 

Logg inn med ID-porten

Klikk på navnet ditt øverst til høyre, her finner du Søknad om redusert betaling

Det må søkes innen fristen 1. juni for å få redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra august. 

Dersom du trenger veiledning til å søke om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen kan du få god hjelp til dette ved å gå inn på Vigilo hjelpesenter. 

Du kan søke utenom fristen, søknaden må da sendes innen den 1. hver måned. Du må regne med tre uker behandlingstid. Ved eventuell innvilgelse av søknad vil ny sats gjelde fra første mulige betalingsperiode i henhold til kommunens rutiner for fakturering av barnehageopphold. 

Søknader om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid behandles ikke i juli.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens totale skattepliktige kapital og personinntekt, altså husholdningens samlede brutto årsinntekt. Dette står ferdig utfylt i selvangivelsen. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på selvangivelsen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Husk at denne dokumentasjonen må inneholde navn og fødselsnummer. 

Tar du skjermbilde eller bruker scannerfunksjon på mobil, er det veldig viktig at du får med navn og fødselsnummer. 

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert. Risør kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Risør kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra første mulige betalingsperiode etter søknadsdato, etter at fullstendig søknad er mottatt og ut inneværende barnehageår. Du mottar elektronisk svar på søknaden din i Vigilo. Barnehagen får beskjed fra kommunen om hva du skal betale for opphold i barnehagen. 

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.