Søk eller endre barnehageplass

Slik søker du

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Før du søker kan det være lurt å ta en titt på barnehagenes nettsider og lese vedtekter og årsplaner.

Du kan søke om barnehageplass her (vær oppmerksom på at du må bruke Google Chrome som nettleser for at siden skal virke):

Søk barnehageplass

Endringer eller oppsigelse av plass

Hvis du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på foresattportalen.

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august når mange barn slutter for å begynne på skolen.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

  • Barnet har ikke barnehageplass
  • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars
  • Barnet fyller ett år innen 30. november. Retten til plass inntrer den måneden barnet fyller ett år
  • Barn som fyller ett år innen august, må ønske plass innen 31. august
  • Barn som fyller ett år i september, må ønske plass innen 30. september
  • Barn som fyller ett år i oktober, må ønske plass innen 31. oktober
  • Barn som fyller ett år i november, må ønske plass innen 30. november

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage, er du også med i hovedopptaket og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet etter barnehageloven.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage, kan barnet få tilbud om plass i annen barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som får plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i midten av mars. Det er fjorten dagers svarfrist. Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Dette er fordi veldig mange av de som er med i hovedopptaket har lovfestet rett til barnehageplass.

Fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin, blir det etter første opptaksrunde nye ledige plasser. ​Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor få tilbud om plass i første ønsket barnehage.

Alle søkere med rett til plass, som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august, som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Dersom foreldre/ foresatte ønsker oppstart senere enn hovedopptaket 1. august kan barnehagene ta imot barn, dersom de har ledig kapasitet. Aktuelle opptaksdatoer er da 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars også til ønske om oppstart til disse opptakene. Eventuelle opptak utover i barnehageåret må vurderes fortløpende. 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Barnehagemyndigheten i Risør kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Risør kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med barnehagefaglig rådgiver dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke barnehageplass.