Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 1. - 7. klasse. Elever i 5. - 7. klasse med særlige behov kan få plass, men det må da leveres inn egen søknad.

Søknadsfrist er 1. april, og søknad sendes i Visma Flyt skole.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.

Endringer søkes om via Visma Flyt (krever pålogging)

Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

Regjeringen innførte en nasjonal ordning med gratis 12 timer SFO for 1. trinn høsten 2022. I august 2023 utvides det til å gjelde også for 2. trinn.

Redusert betaling

Det kan også søkes om redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt. Dette gjelder for alle årstrinn (1. til 4. klasse) fra 01.08.21. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldre har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert adresse legges til grunn.

Foresatte til 1. klasse kan søke redusert på mellomlegget til tilbudet fra og med 12 timer i uka.

Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt skole.

SFO- tilbud Risør kommune

1. og 2. klasse:

1. og 2. klasse
Oppholdstid Pris opphold Kostpenger Samlet sum
Til og med 11 timer i uka, mat 1-2 dager 0,- 100,- 100,-
Til og med 11 timer i uka, mat 3-5 dager 0,- 165,- 165,-
Fra og med 12 timer i uka, mat 1-2 dager 700,- 100,- 800,-
Fra og med 12 timer i uka, mat 3-5 dager 700,- 165,- 865,-

3. og 4. klasse:

3. og 4. klasse
Oppholdstid Pris opphold Kostpenger Samlet sum
Til og med 11 timer i uka, mat 1-2 dager 1957,- 100,- 2057,-
Til og med 11 timer i uka, mat 3-5 dager 1957,- 165,- 2122,-
Fra og med 12 timer i uka, mat 3-5 dager 2678,- 165,- 2843,-

Satsene ble vedtatt 15. desember 2022 med virkning fra 01.08.2023, ref. PS 22/111 Handlingsprogram og økonomiplan 2023-26, med budsjett 2023, punkt 1d Avgifter og betalingssatser.

Dagspris kr. 200,-

Informasjon om SFO på skolenes hjemmesider

SFO ved Risør barneskole

SFO ved Hope oppvekstsenter

SFO ved Søndeled skole  

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 518 834.- kr kan søke om redusert pris. 
Gå til siden om redusert SFO-betaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.