Skoleskyss for elever i grunnskolen i Risør kommune

Lang eller vanskelig skolevei, nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom? Da kan eleven ha rett til skysskort eller drosjetransport. Det er ikke skoleskyss i skolens ferie og fridager.

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Elever på barneskoler og ungdomsskolen som tilhører en av disse gruppene:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2.- 10.klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever som har nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom

Avstand til skolen måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei (både offentlig og privat vei) Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder.

Ordinær skoleskyss krever ingen søknad

For elever i grunnskolen er det kun skolen som kan søke om skoleskyss i portalen. Foresatte som ønsker å søke om skoleskyss må ta kontakt med skolen.

Mer informasjon finner du her: Ordinær skoleskyss

Agder kollektivtrafikk definerer avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Det er skolene som deler ut skysskort.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig farlig skolevei

All ferdsel i trafikken medfører en viss fare. For at eleven skal få gratis skyss, må skoleveien være utenom det vanlige risikofylt for eleven. Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Risør kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig skolevei.

Søknad sendes post@risor.kommune.no

Søknadsfrist 1. april.

Skyss ved delt bosted

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan ha rett til gratis skyss fra begge bosted på grunn av lang, farlig eller vanskelig skolevei fra begge hjemmene.

Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted (pdf, 104 kb) og lever det på skolen

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom som ikke kan bruke kollektivtransport kan søke om drosjetransport. Behovet for spesialskyss må dokumenteres med legeattest eller lignende.

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss. og lever det på skolen

Søknadsfrist 15. april. NB: du må søke hvert år.