UngData 2019

UngData undersøkelsen som ble gjennomført ved Risør ungdomsskole og Risør videregående skole våren 2019 viser at de fleste elevene er fornøyde med foreldrene sine, har minst en fortrolig venn og trives på skolen. Den viser også et fortsatt behov for forebyggende og holdningsskapende arbeid både blant ungdommene selv og i samfunnet forøvrig. Vi må bli enda bedre på å fange opp utsatte barn og ungdom og tilby målrettede tiltak som møter behovene til grupper og den enkelte. Vi må også se på hvordan vi kan skape møteplasser som oppleves attraktive for ungdom og motvirke opplevelsen av ensomhet.

Elevene får en rekke spørsmål om hvordan de har det, både med tanke på skole, hjem, fritid og det å være ungdom. Hovedtrekkene i undersøkelsen er at Risørungdom ikke skiller seg vesentlig fra ungdom i landet for øvrig, og at det er en del som sliter med utfordringer som foreldre og foresatte, lokalsamfunn og tjenesteutøvere må ta på alvor.

Hvordan forstå UngData-resultatene?

185 elever på ungdomsskolen og 183 elever på Risør videregående deltok i undersøkelsen våren 2019. Det utgjør en svarprosent på 85% på begge skolene. Selv med så høy svarprosent, er det nyttig å ha i tankene at den enkelte elev utgjør over 0,5 prosent. Det gjøres også oppmerksom på at en del av spørsmålene ikke er besvart av alle deltakerne i undersøkelsen. En kan derfor ikke ta ut enkeltresultater som grunnlag for å si for eksempel at «20% av ungdommen i Risør...»

I undersøkelsen stilles ulike spørsmål om hvordan ungdommene har hatt det i løpet av sist uke, eller siste året. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde som kan være påvirket av ulike faktorer.

Disse to forholdene innebærer at UngData-tallene skal brukes med forsiktighet, både når den viser positiv og negativ utvikling.  Den gir ikke en absolutt sannhet for hvordan det er å være ungdom i Risør. UngDataresultatene gir likevel et godt utgangspunkt for drøfting med politikere, politi og andre samarbeidspartnere, ungdom og tjenesteutøvere, og er med på å danne grunnlag for ungdomspolitikken og videre utvikling av tilbud til og oppfølging av ungdom.

Hva bør stå i fokus i videre arbeid?

Etter undersøkelsen i 2016 ble det mye fokus på selvskading og forsøk på å ta sitt eget liv, både i møte med politikerne og i media. Det har vært jobbet mye med å møte utfordringene vi ser her på hensiktsmessig måte. Vi ser av tallene fra årets undersøkelse at vi fortsatt har utfordringer på dette området.

Ved presentasjon for Komité for oppvekst og inkludering og Helse- og omsorgskomiteen 12. juni (PDF, 2 MB), kom det fram ønske om å vite mer om hvor og når ungdom bruker hasj, og hvordan de får tak i det. Dette er spørsmål som ikke omfattes av UngDataundersøkelsen. I denne sammenheng ble det også gitt uttrykk for uro for reduksjon i politiets ressurser til å følge opp narkotikasaker. Som i andre kommuner, er vi avhengig av godt samarbeid med politiet, og at ressurser prioriteres til forebyggende arbeid blant ungdom og oppfølging av saker som berører lokalmiljøet. I Risør har vi lenge vært heldige og hatt dedikerte politikontakter lokalt. SLT-ordningen (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er viktig for å få mest mulig ut av samarbeidet, utfylle hverandre, og bruke de ressursene som er avsatt på best mulig måte. Dette er noe som krever stadig oppmerksomhet fra alle parter. Innbyggere som melder fra til politiet om hendelser og lovbrudd bidrar til å danne grunnlag for politiets vurderinger av ressursbruk. Vi er også avhengige av medvirkning fra ungdommen selv og godt samarbeid med foreldre og foresatte.

Selvskading og narkotika er tema som skaper engasjement og tyder på alvorlige utfordringer som vi må ta på alvor, uansett hvor mange de gjelder. Vi ser at det også er flere andre funn det er interessant å gripe fatt i, som eksempelvis ensomhet og fysisk aktivitet. Arbeidet videre vil gå på å dykke mer ned i resultatene og finne hensiktsmessige tiltak, i dialog med ungdommene selv.

Om UngData undersøkelsen

Tidlig i vår (uke 9-12) gjennomførte elevene på Risør ungdomsskole og Risør videregående skole UngData-undersøkelsen for tredje gang. UngData er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, og ble i 2016 og 2019 gjennomført samtidig i hele Agder. Undersøkelsen i Agder er et samarbeid mellom Kompetansesenter Rus- region Sør (KoRus), Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og kommunene i Agder. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

I løpet av høsten 2019 vil nøkkeltallsrapportene for alle kommunene publiseres, og da vil rapporten for Risør kommune gjøres tilgjengelig her.

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post
Mobil 91 83 01 35

Arbeidssted kommunehuset.