Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en del av kommunens helhetlige tjenestetilbud for å sikre innbyggerne nødvendig helsehjelp. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet og er gratis. Formålet med tjenesten er å gi helsetjenester i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at man kan bo lengst mulig i egen bolig.

Kriterier

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. Når du mottar hjemmesykepleie anses ditt hjem som arbeidsplass, det betyr at du må ta i mot hjelpemidler som vurderes som nødvendig. 

Pris

Tjenesten er gratis.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging. Deretter fattes det et vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester