Individuell plan og koordinator

Når du har et sammensatt behov for tjenester, kan Individuell Plan (ofte forkortet IP) og koordinator være til god hjelp for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. 

 

Mer om individuell plan og koordinator

En individuell plan skal sikre:

  • at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg eller dine pårørende og med hverandre

I Risør kommune bruker vi samarbeidsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Elektronisk stafettlogg brukes til individuell plan der det er hensiktsmessig og du ønsker det.

En film om koordinator og individuell plan

Hva er en koordinator?

En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan. Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.

Hvordan får jeg individuell plan?

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, dine pårørende eller helsepersonell. Helsepersonell har en lovpålagt plikt til å melde fra om behov for individuell plan og å delta i arbeidet med individuell plan. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med tjenestekontoret. 

Søknad om individuell plan 

Informasjonsbrosjyre

Ditt liv, din plan (PDF, 800 kB) - Med lokal kontaktinformasjon for Risør kommune 

Målgruppe

  • Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Behandlingstid

Kommunen skal behandle din søknad så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtak om Individuell Plan og koordinator (se avsnittet Begrunnelse i vedtaksbrevet). Statsforvalteren er klageinstans og klagen sendes til saksbehandlerteamet ved Gina Håbesland.

Hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du klage til systemkoordinator Elin Evensen.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket. Den 15.09.2022 lanseres en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Les mer på Statsforvalterens hjemmeside.