Stafettholder

Stafettholder utpekes når det er behov for mer strukturert samarbeid om hovedpersonens (barn/unge/gravide) utfordringer. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt av en ny stafettholder. Hovedpersonen og foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder. 

Hva gjør stafettholder? 

 • innhenter informert samtykke til å opprette stafettlogg og til å involvere andre tjenester ved behov 
 • avklarer ansvar og forventninger 
 • inviterer, leder, sørger for at det blir skrevet referat og oppdaterer stafettlogg i forbindelse med samarbeidsmøter 
 • involverer hovedperson og foresatte i å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak 
 • sikrer helhetlig oppfølging med utgangspunkt i hovedpersonens mål, ressurser og behov 
 • sikrer samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet  
 • sikrer felles forståelse av målene i planprosessen 
 • sikrer at en deltaker får fram hovedpersonens  stemme i samarbeidet og i dokumentasjonen dersom hovedpersonen selv ikke deltar
 • følger opp og oppdaterer stafettloggen 

Hvem kan være stafettholder? 

Når oppfølgingen skjer innenfor én tjeneste (Nivå 1 i BTI-modellen), eller i enkelt samarbeid med andre tjenester (Nivå 2), er det ønskelig at stafettholder er den som er tettest på hovedpersonen/foresatte i hverdagen. Det kan være jordmor når det gjelder gravide, helsesykepleier for barn under barnehagealder, pedagog i barnehagen eller kontaktlærer på skolen.  

Ved endringer i utfordringsbildet og overgang fra ett nivå til ett annet skal det i samråd med dem det gjelder avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette tas med i vurderingen: 

 • barnets/ungdommens/familiens ønsker 
 • utfordringene og tiltakenes karakter og omfang  
 • forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype 

Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Samarbeidet er på Nivå 3 når hovedpersonen har mer omfattende behov for koordinering av tjenester. Da vil rollen som stafettholder ofte kreve mer tid og annen kompetanse enn det som kan forventes av en pedagog i barnehagen eller kontaktlærer på skolen. I mange tilfeller vil hovedpersonen ha en lovfestet rett til å få utnevnt koordinator og Individuell Plan (IP) etter helselovgivningen.  

Hva gjør koordinator? 

I stor grad det samme som stafettholder, men ofte med tydeligere kobling til tjenester og aktører i helsesektoren.

 

Oppgaver ihht Nasjonal veileder

 

 

Tidlig identifisering av behov og målrettet og strukturert innsats

Nasjonal veileder retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Det legges til grunn at innbyggernes behov for tjenester kan påvirkes gjennom tidlig identifisering av behov og målrettet og strukturert innsats. I tråd med erfaringer fra andre land, utfordrer regjeringen til mer strukturert oppfølging gjennom tverrfaglig teamarbeid og helhetlig strukturert tilnærming. En slik tilnærming, som innebærer at tjenester fra ulike enheter virker sammen til en helhet for pasient og bruker, stiller store krav til ledelse. 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov