Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet.  Ved å ansette og lede sine assistenter kan de organisere hjelpen selv. Det er bruker eller en annen person som bruker utpeker, som vil være arbeidsleder for assistentene.

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.

Hvem kan søke? 

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv.

Du har krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retteten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Søke helse- og omsorgsstjenester.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging. Deretter fattes det et vedtak.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes til kommunen. Opprettholder kommunen vedtaket, videresendes klagen til Fylkesmannen.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Valg av leverandør

De som har en BPA ordningen kan velge om det er kommunen eller en privat leverandør som skal være arbeidsgiver for assistentene. Kommunestyret anbefaler at om man ønsker en privat leverandør, fortrinnsvis velger en ideell leverandør av BPA tjenester.  Oversikt over private leverandører