Kunst i offentlige rom

Kunst i offentlige romRisør kommune har vedtatt å sette av 2% av entreprisekostnadene ved nybygg og 1% ved ombygging av kommunale bygninger til kunst.

 

Kommunen har nedsatt en egen kunstkomité som består av :

- Politisk valgt representant
- Representant Enhet for Eiendom
- Kultursjefen

I tillegg innkalles etter møtets innhold:

- Representant for brukerne
- Representant for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Ansvarlig arkitekt/Prosjektleder for byggeprosjektet
- Kunstkonsulent (valgt av RSU/KORO)

Kunstkonsulent oppnevnes umiddelbart etter at byggeprosjektet er vedtatt og deltar på alle møtene som har med det aktuelle byggeprosjektet å gjøre. Kunstkonsulenten utarbeider en helhetlig kunstplan for byggeprosjektet, og legger denne fram for kunstkomiteen for godkjenning.

Utvelgelse av kunstner skal skje gjennom:
• Åpen eller lukket konkurranse
• Direkte oppdrag til navngitt kunstner
• Innkjøp av kunst fra navngitt kunstner
• Innkjøp av kunst fra utstillinger