Spillemidler til idretts-/nærmiljøanlegg og kulturarenaer

Frist for søknad om spillemidler for tildelingsåret 2022, er 1. oktober 2021.

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg
 • Kulturbygg

Målgruppe

Søkere om spillemidler kan være kommuner, idrettslag, velforeninger, andelslag eller andre sammenslutninger. 

Vilkår

Nye ordinære anlegg må vedtatt i Tiltaksplanen i gjeldende "Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse" (PDF, 130 kB). (Tiltakene i fet skrift skal politisk behandles i september 2021). Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettsleik eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 
Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Tilskudd gis kun til nærmiljøanlegg der kostnader som kan søkes dekket av tilskuddet overstiger 50.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 20 år. 
Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Søknadsprosedyre

Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 1.oktober. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:

 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Slik søker du 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.idrettsanlegg.no.

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen at alt er i orden og sender søknadene videre til Risør idrettsråd, som uttaler seg om prioriteringen. Så vedtar bystyret endelig prioritering og søknadene sendes videre til endelig behandling i Agder fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av juni måned. 


Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 
 

Kulturarenaer

Kommunen, stiftelser, organisasjoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:

Slik søker du 

 • Elektronisk søknad på www.idrettsanlegg.no innen 1. oktober
 • Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunen vedtar tildeling

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Forutsetning for tilskudd er at det legges ved tinglyst skjøte/leieavtale for minimum i 20 år.

For andre krav til søknad om støtte til kulturarenaer, les mer på fylkeskommunens nettside

Kontaktinformasjon

Lise Frøyna
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 33
Mobil 995 33 845

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler