Finansieringsordninger for næringslivet

Regionalt næringsfond

Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand kommune har gått sammen om et regionalt næringsfond. Fondet er opprettet gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger og regionale fond er et virkemiddel for å styrke næringsliv og bosetting i distriktet.

Støtten gis i form av økonomiske tilskudd. Nyetablerere og bedrifter med adresse i kommunen kan etter søknad få tilskudd til:  

  • Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging, med inntil 50% av kostnadene.
  • Investeringer, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter, med inntil 30% av kostnadene.

Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-.

Søknadene til det regionale næringsfondet skal sendes til fondet via et elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema finner du her og på www.regionalforvaltning.no

Søknadene skal blant annet inneholde:

1. Kort beskrivelse av bedriften/søkeren. 
2. Bakgrunn for saken/søknadsformålet.
3. Investeringsoversikt/kapitalbehov/finansieringsplan.
4. Marked og salgskanaler.
5. Regnskap/Årsbudsjett for virksomheten.

Søknader til det regionale næringsfondet behandles fortløpende.

Se også øvrige finansieringsordninger hos for eksempel Innovasjon Norge, forskningsrådet, eller næringshageprogrammet.  Bedrifter i Risør faller også under det distriktspolitiske virkeområde og bedrifter lokalisert her kan søke om Innovasjon Norges regionale distriktsmidler.