Begrenset høring - Reguleringsplan for Risør sentrum

Reguleringsplan for Risør sentrum ble vedtatt av Risør kommunestyre den 30.06.2022/01.07.2022. Ved sluttbehandling av plansaken ble to av bestemmelsen endret uten at disse hadde ligget ute til høring. På bakgrunn av disse bestemmelsene ble vedtaket påklaget av Agder fylkeskommune. Klagen ble behandlet av Statsforvalteren i Agder, som tok klagen til følge og saken ble sendt i retur til kommunen med begrunnelse at de to påklagde bestemmelsene måtte legges ut på høring før vedtak.

Miljø og teknisk utvalg har nå behandlet saken og vedtok  i sak 23/10 den 12.4.2023 å legge de to bestemmelsen ut til fornyet høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Bestemmelsene som nå ligger ute til ny høring er §§ 3.1.1 og 4.1.5. Vi understreker for ordens skyld at alle øvrige deler av reguleringsplanen er vedtatt og ikke en del av denne høringen.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2023.

Innspill sendes til Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak, PB 158, 4952 Risør, eller til e-post: post@risor.no

Dokumenter kan leses her: