Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak, 2019

Risør bystyre vedtok i sak 101/18 den 13.12.18, nytt gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak.

Gebyr er hjemlet i:

  • §§ 28-7 og 33-1 i plan- og bygningsloven (gebyr for planer og byggesaker)
  • § 32, første ledd i matrikkelloven, jf. § 16 i matrikkelforskriften (kart, oppmåling og delingssaker)
  • § 52 a i forurensningsloven (utslippssaker)
  • §§ 6 og 8 i havne- og farvannsloven, jf. § 1 i forskrift om gebyr (tiltak i sjø)
  • § 7 i eierseksjonsloven (seksjoneringer)
  • §§ 1-5 i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker (boplikt og landbrukssaker)

Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2019, og kan leses her:

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2019