Høring: Forslag til ny fartsgrenseforskrift for fritidsfartøy i Risør kommunes farvann

Risør kommune har utarbeidet et forslag til fartsforskrift for fritidsfartøy. Utvalg for Miljø og teknisk vedtok at forslaget skal legges ut på åpen høring. 

Det rettes en særskilt anmodning om uttalelse fra instanser adressert i dette høringsbrevet.

I vedtaket er det satt fire ukers høringsfrist, som i innstillingen til saken. I ettertid har Kommunedirektøren vurdert at denne bør forlenges noe, og høringstiden settes derfor til sju uker. Vi ber derfor om høringssvar innen 12. april 2024.

Høringssvar kan sendes til Risør kommune, Postboks 158, 4952 RISØR eller til e-post: post@risor.kommune.no. Merkes med saksreferanse 23/4552.

Forslag til fartsgrenseforskrift (PDF, 108 kB)

Saksutskrift - Fartsgrenseforskrift sjøområder Risør kommune (PDF, 141 kB)