Høring: kommuneplanens arealdel

Risør bystyre vedtok 28.05.2019 i sak 53/19, å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn (høring) i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen, og planforslaget legger opp til flere endringer i arealformål. Vi ønsker tilbakemelding på planforslaget i høringsperioden, der fristen for å komme med innspill er satt til 24.07.2019.

Endringer i planforslaget etter vedtaket i bystyret er beskrevet i planbeskrivelsen under politiske vedtak og oppdatert i plankartet.

 

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, Pb. 158, 4952 Risør. Innspill til arealformål kan sendes digitalt via kommunens kartløsning https://tema.webatlas.no/risor/planinnsyn

 

Dokumenter til planforslaget:

 

Spørsmål kan rettes til Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798/37149680