Høring - Mindre endring av reguleringsplan Risør sentrum

Mindre endringer av reguleringsplan for Risør sentrum sendes herved på en begrenset høring.

Endringene omfatter:

  • Hasdalgata 12 – formålet utvides i størrelse og byggegrense endres, men beholder samme kombinerte formål «bolig/kontor/parkering» (BKB29). Det foreslås også mindre endringer knyttet til murer, fyllinger og rekkefølgebestemmelser. 
  • Kirkegata 1 - formålet endres fra «offentlig/privat tjenesteyting» til kombinert formål «bolig/kontor/offentlig og privat tjenesteyting» (BKB31). Bestemmelsene endres ikke, men følger øvrige bestemmelser.
  • Sykehusgata 9a – formålet endres fra «offentlig/privat tjenesteyting» til kombinert formål «bolig/kontor/offentlig og privat tjenesteyting» (BKB32). Bestemmelsene endres ikke, men følger øvrige bestemmelser.
  • Tangenstredet 2 – formålet utvides i samsvar med eiendommens avgrensing jfr. eldre delingssak (B20). Bestemmelsene endres ikke.
  • Melkeveien 9 – bruk av eiendommen har falt ut av bestemmelsene og tas nå inn med kombinert formål «bolig/kontor» (BKB24). Bestemmelsene endres ikke.

Merknader og innspill til endringene sendes til post@risor.kommune.no eller Risør kommune, P.b. 158, 4952 Risør.

Høringsfrist: 29.04.24
Dokumenter i saken kan leses her: