Kunngjøring: vedtak av kommuneplanen

Revidert kommuneplan ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg. Ny fv.416 (Risørveien) er en del av kommuneplanens arealdel.

Dokumenter til planen:

Kommuneplanen kan ikke påklages, jmf. plan- og bygningsloven § 11-15.