Offentlig ettersyn: Omregulering for del av Østebøområdet gnr. 12 bnr. 23

Risør kommune v/Miljø og teknisk komité, har vedtatt å legge endring av plan for del av Østebøområdet ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Det omreguleres fra bolig og friluftsformål til i hovedsak kombinert formål forretning/kontor, parkering og tilførselsvei. På eiendommen skal det etableres butikk for Sjøsenteret Risør med utsalg av båter.

Planen ligger ute til høring i seks uker og høringsfristen er 23.11.19. Høringsinnspill sendes Risør kommune, P.b. 158, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.

Planforslag med tilhørende dokumenter og politisk vedtak kan lese her:

Planforslaget kan også ses på kommunens hjemmeside: www.risor.kommune.no.