Offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Flisvika

Miljø- og teknisk komité har i sak 49/18, den 05.12.18 vedtatt å legge forslag til endring i detaljreguleringsplan for Flisvika ut til offentlig ettersyn med hjemmel i § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Småbåthavna i Flisvika ligger i et allerede godkjent reguleringsplan, som er vedtatt i Risør bystyre den 25.09.2008.  Det søkes nå om reguleringsendring som betraktes «vesentlig» i henhold til § 12-14 i plan- og bygningsloven.

 

Endringen omfatter kun formålet i sjø «småbåthavn», og oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser i henhold til gjeldende krav. Planendringen legge til rette for utvidelse av formålet «småbåthavn» med 2,9 dda, slik at havneanlegget kan tilpasses dagens behov for plassering og manøvrering av fritidsbåter. Utvidelsen skal gi mer plass til manøvrering mellom bryggerekkene.

 

Innspill til planen sendes Risør kommune v/ Enhet for plan- og byggesak, p.b. 158, 4952 Risør, innen 08.02.2019. Planen kan også sees på kommunens hjemmeside www.risor.kommune.no og i resepsjonen på kommunehuset.

 

Dokumenter i saken kan leses her: