Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale for planområdet "Sandnes bolig og feriehus, gnr. 5, bnr. 5"

Miljø og teknisk utvalg fattet i møte den 06.12.23, sak 23/2, vedtak om å legge utbyggingsavtale for planområdet «Sandnes bolig og feriehus, gnr. 5 bnr. 5» ut til offentlig ettersyn. Avtalen følger opp bestemmelser i tidligere godkjent reguleringsplan for området, se vedlegg.

Planen regulerer for ca. 26 boenheter og 45 hytter. Avtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter og rettigheter, se vedlegg.

Offentlig ettersyn av slike avtaler følger regler i kap. 17 i plan- og bygningsloven og avtalen legges ut til høring i medhold av § 17-4. Etter høringen skal avtalen vedtas av kommunestyret. Det er ikke klagerett på dette vedtaket. Det er derfor viktig å komme med innspill nå hvis noen har innvendinger til innholdet i avtalen.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør. Høringsfrist: 21.01.2024

Dokumenter i saken kan leses her: