Sluttbehandling - Reguleringsplan for Heiveien

Kommunestyret har i sak 23/46 den 15.06.23, vedtatt å godkjenne reguleringsplan for Området sør for Heiveien i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 

Planen innebærer fortetting mellom Heiveien, Skauveien, Rogneveien og Tyriveien. Det tillates inntil 22 boenheter med tilhørende infrastruktur og grøntområder.

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet (Statsforvalteren i Agder). Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Plandokumentene kan sees her: