Varsel om igangsetting av planarbeid. Reguleringsplan for Hasalen

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om oppstart at arbeidet med ny reguleringsplan for Hasalen.

Stærk & Co AS skal, på vegne av Løkteskjær Brygge AS, utarbeide forslag til ny reguleringsplan for Hasalen. Planforslaget er beskrevet i vedlegg "Kunngjøringsbrev".

Eventuelle merknader/kommentarer sendes skriftlig til: Risør kommune v/Enhet for plan- og byggeskak, PB 158, 4952 Risør, eller e-post: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med merknader/kommentarer er: Fredag 18. mars 2019.

Dokumenter i saken kan leses her: