Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Lørdagsheia, Sandnes

Merknader og eventuelle spørsmål kan rettes til Mads Henrik Sandnes, e-post mads.h.sandnes@gmail.com eller på mobil 483 23 092.

Frist for å komme med merknader settes til 10.09.2023.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan for Lørdagsheia, Sandnes.

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, boligbebyggelse, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler. Det varsles derfor om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan for Lørdagsheia, del av gnr. 5 bnr. 5. Naboer, andre berørte og offentlige myndigheter inviteres med dette å gi innspill til dette arbeidet.

Reguleringsbestemmelser (PDF, 76 kB)

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)