Vedtak - Sluttbehandling av reguleringsplan for Risør sentrum

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Risør sentrum i sine møter 30.06.22/01.07.22 og 29.09.22.

Dokumenter i saken kan leses her:

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagen sendes til kommunen og klage-fristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.