Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027

Risør kommune har vedtatt ny Trafikksikkerhetsplan for 2023 - 2027 med Handlingsplan. Planene ble vedtatt av Kommunestyret 30.03.2023.

Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og sikrer at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele organisasjonen. Planen vil ses i sammenheng med Trygg Trafikk sitt verktøy «Trafikksikker kommune». Kommunen har et ansvar for trafikksikkerheten både som veieier, barnehage- og skoleeier, arealplanlegger, helseansvarlig, arbeidsgiver, transportør og kjøper av transporttjenester.

Trafikksikkerhetsplanen er delt i to:

  • Plandokumentet gjeldende fra 2023 - 2027.
  • Handlingsplan med konkrete tiltak revideres årlig og innarbeides i kommunens handlingsprogram og økonomiplan med budsjett.

Plandokumentet og handlingsplanen kan du lese her:

Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune 2023 - 2027 (PDF, 765 kB)

Handlingsplan for Trafikksikkerhetsplanen 2023 - 2027 (PDF, 516 kB)

Vi ønsker at handlingsplanen skal være et levende dokument, hvor vi tar inn nye tiltak basert på ny kunnskap og nye innspill. Vi tar i mot innspill hele året, og de vil vurderes av Trafikksikkerhetsutvalget før vi gir vår anbefaling videre til kommunens årlige budsjettarbeid.

Vil du sende oss innspill til handlingsplanen?

Har dere konkrete forslag til tiltak i Handlingsplanen kan dere også bruke dette skjemaet:  Innspillskjema