Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Hasalen

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 21/49, den 10.11.2021, å legge detaljreguleringsplan for Hasalen, gnr. 16, bnr. 1 og 9, ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter regulering av 10 nye boenheter, samt fortau, gangbane, småbåthavn og friområder.

Kommentarer og merknader kan sendes til Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak, pb 158, 4952 Risør, eller epost: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er satt til fredag 14. januar 2022.

Dokumenter i saken kan leses her:

 1. Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
 2. Plankart (PDF, 401 kB)
 3. Reguleringsbestemmelser (PDF, 136 kB)
 4. ROS-analyse (PDF, 863 kB)
 5. Merknader til kunngjøringen (PDF, 5 MB)
 6. Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader (PDF, 138 kB)
 7. Rapport Miljøtekniske sedimentundersøkelser (PDF, 4 MB)
 8. Notat. Ingeniørgeologiske vurderinger (PDF, 9 MB)
 9. Geoteknisk notat G-not-001 (PDF, 11 MB)
 10. Geoteknisk notat. G-not-002 (PDF, 6 MB)
 11. Støyrapport (PDF, 5 MB)
 12. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)
 13. Saksutskrift Miljø og teknisk utvalg (PDF, 716 kB)