Tilsyn med barnehager

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med barnehager i egen kommune. Risør kommune ved barnehageansvarlig utfører tilsynet. Kommunen ønsker at tilsynet og besøket skal være til hjelp for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet.

Tilsyn med barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Tilsyn kan gjøres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og ved tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

 

Barnas miljø i barnehagene

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Det er kommunens helsetjeneste som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapportskjema for miljørettet helsevern - fylles ut av styrer/eier.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område. I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Vil du vite mer?