Forløpskoordinering i kommunen

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, dialog med pasienter og eventuelt pårørende, ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal gi pasientene en helhetlig og sammenhengende beskrivelse av deres kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. 
Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen til den enkelte pasient og sørge for kontinuitet i hele forløpet. 

Hva er “pakkeforløp”?

Helsedirektoratet gir i denne korte filmen en enkel forklaring på hva pakkeforløp for psykisk helse og rus er.  Filmen kan også brukes til å forstå hvordan vi best kan bidra til helhetlige tjenester innenfor andre områder.

Viktig samarbeid om psykisk helse når barn og familier har bistand fra barneverntjenesten

 

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en modell for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet. Formålet med forløpet er at barn og unge blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktige tiltak i barnevernet. 

Beskrivelse av andre forløp

Direktoratene beskriver også forløpet innen somatisk helse, seksuell helse og tannhelse. Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider Nasjonale anbefalinger, råd, pakkeforløp og pasientforløp - Helsedirektoratet

Det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen

Når spesialisthelsetjenesten er en del av det samlede tjenestetilbudet, skal det være en forløpskoordinator der. Forløpskoordinator vil informere, veilede og gi råd til pasient og ev. foreldre om nasjonale pasientforløp. Les mer om dette her: Pakkeforløp og forløpskoordinator - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Kommunens kontaktperson for spesialisthelsetjenesten er systemkoordinator Individuell Plan, Elin Evensen.  Systemkoordinator vil samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten når ikke fastlegen, stafettholder eller koordinator Individuell Plan sikrer helhetlig oppfølging i kommunen før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Kontakt

I Risør kommune har vi følgende personer du kan ta direkte kontakt med ved spørsmål om koordinerte tjenester og pasientforløp: