Nivå 1 Skole

Intern innsats

Møte med foreldre/foresatte/eleven

Hva: Drøft undringen med foresatte og eventuelt eleven ihht elevens forutsetninger. Dersom det er behov for at flere er med på å drøfte tiltak og mål, avklar deltakere, innhent eventuelt samtykke og avtal nytt møte. (Se neste trinn)
Hvordan: «Hva kan det henge sammen med at…» Tenk individ, aktør, kontekst. Forbered samtalen/møtet ved å gå igjennom nødvendige steg i Nivå 0
Hvem: Kontaktlærer/sosiallærer/leder, elev og/eller foresatt
Verktøy:  Lp-analyse (PDF, 820 kB), Uroskjema (pdf, 505 kb),  Den vanskelige samtalen med elev (PDF, 2 MB)(s. 29 i «Ser du meg?»), Den nødvendige samtalen (Barn i rusfamilier) (PDF, 2 MB)Samtykke til å opprette stafettlogg

Beskriv mål og tiltak

Hva: Skap en felles forståelse av elevens behov, definer mål og planlegg tiltak
Hvordan: Gjennomfør møtet etter BTI-møtemal. Avklar veien videre og avtal tidspunkt for neste møte/samtale. Innhent samtykke dersom andre tjenester involveres i vurdering eller gjennomføring av tiltak. Fyll ut BTI-stafettlogg.
Hvem: Skolen i samarbeid med foresatte/elev bestemmer hvem som deltar på møtet
Verktøy: Lp-analyse (PDF, 820 kB)Drop-In metodenBTI-møtemal, BTI stafettlogg

Gjennomfør tiltak

Hva: Iverksett tiltak i skolen/tiltak i hjemmet. Andre tjenester kan bidra med veiledning /vurdering av tiltak
Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med hva som er bestemt på møtet, med beskrivelse av tiltakene
Hvem: Ansvarlig for de enkelte tiltakene: Elev, foresatt, kontaktlærer/skolens ledelse
Verktøy: BTI stafettlogg 

Evaluer tiltak

Hva: Evaluer gjennomførte tiltak
Hvordan: Har planlagte tiltak blitt gjennomført, og har tiltaket hatt ønsket effekt? Skal tiltaket fortsette, eller er det behov for andre tiltak?
Hvem: De involverte i tiltakene inkludert foresatte og eventuelt eleven. Ressursteam/RISR evaluerer skolens tiltak
Verktøy: BTI stafettlogg, Kartlegging omkring elevens situasjon (DOC, 66 kB)

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Er det grunn til å gå videre?
Hvordan: Hvis nei, avsluttes saken med kommentar i skjema som arkiveres i elevens mappe.  Hvis ja, vurderes behov for å fortsette på nivå 1 med a) individtiltak og/eller b) systemtiltak i skolen, eller overføring til  høyere nivå. Behov for samarbeid med andre instanser/tverrfaglige beslutninger vurderes
Hvem: stafettholder/kontaktlærer, inspektør/sosiallærer/rektor
Verktøy: Public 360, Spesialundervisning – saksgang, Henvisning til PPTBekymringsmelding til barnevernHjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune, BTI stafettlogg