Transporttjeneste for funksjonshemmede

Beskrivelse

Tilbudet gjelder funksjonshemmede som på grunn av varig funksjonshemming ikke uten meget store vanskeligheter kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen kan være av fysisk eller psykisk art. Brukere i yrkesaktiv alder og unge med varig og betydelig funksjonshemming prioriteres. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kriterier

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Behandling

Søknad om brukerrettigheter sendes kommunen på fastsatt skjema. Søknaden skal vedlegges legeerklæring på fastsatt skjema. Det tas opp nye brukere to ganger pr år. Søknadsfrister er 15. mai og 15. november. Søknader behandles ikke utenom de fastsatte fristene.

Søknadsskjema, legeerklæring og retningslinjer

Legeerklæringen skal fylles ut og underskrives av lege. Søknadsskjema og legeerklæring skal sendes til den kommunen søkeren er bosatt, ikke til fylkeskommunen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema TT-kort (PDF) (PDF, 464 kB)

Søknadsskjema TT-kort (WORD) (DOCX, 46 kB)

Legeerklæring

Legeerklæring TT-kort (PDF) (PDF, 457 kB)

Legeerklæring TT-kort (WORD) (DOCX, 37 kB) 

Retningslinjer

Retningslinjer for brukere og mer informasjon

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.