Avlastningsopphold

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Kriterier

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Pris

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging. Deretter fattes det et vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sendes til kommunen.

Veiledning

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 

Søknadsskjema og pris/egenandel

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (word) (DOC, 54 kB) (DOC, 54 kB)

signeres og sendes kommunen.

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (pdf) (PDF, 25 kB) (PDF, 25 kB)

skrives ut, fylles ut, signeres og sendes kommunen.