Brannsikringsplan for Risør sentrum - Høring og offentlig ettersyn

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møte 06.12.2023 å legge forslag til Brannsikringsplan for Risør sentrum ut på offentlig høring. Høringsfrist er 15. januar 2024.

Risør kommune har fått utarbeidet en ny brannsikringsplan for Risør sentrum. Planen skal legges til grunn for å kunne drive et systematisk brannsikringsarbeid i Risør sentrum. 

Planen inneholder beskrivelse av brannsikringsarbeidets mål og strategi, beskrivelse av trehusbyen Risør, en analyse av risiko og sårbarhet (ROS-analyse), vurdering av tiltak og avsluttes med en tiltaksplan med anbefalte tiltak som er gitt prioritet 1-3.

ROS-analysen er tilpasset scenario brann. Her er risiko og sårbarhet vurdert ut fra bygningenes utforming og bruk, eksisterende brannsikring, brannvesenets beredskap og andre eksterne forhold som infrastruktur, klima, natur og topografi.

Listen over tiltak er ikke uttømmende, det vil også finnes andre tiltak som kan ha positiv effekt, men tiltakene som er beskrevet er vurdert som viktigst og gjennomførbare i planperioden. Det er lagt vekt på enkle og robuste tiltak med høy kost/nytte verdi.

Høringsfrist er 15. januar 2024.

Høringssvar sendes til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør.

Dokumenter i saken kan leses her:

Brannsikringsplan for Risør sentrum (PDF, 27 MB)

Kart (PDF, 19 MB)

Tiltaksplan (PDF, 475 kB)

Saksutskrift - Brannsikringsplan for Risør sentrum (PDF, 138 kB)

Eventuelle spørsmål kan stilles til koordinator for frivillighet og beredskap 
Knut Jost Arntzen: Knut.Jost.Arntzen@risor.kommune.no