Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Livbeltefabrikken

Risør kommunestyre vedtok i sak 24/6, datert 29.2.2024, å legge detaljreguleringsplan for Livbeltefabrikken ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å legge til rette for et kombinert formål «Bolig/Næring/Tjenesteyting/Kontor/Parkering». Området er avsatt til «Sentrumsformål» i kommuneplanen. Forslaget legger opp til å etablere om lag 48 – 55 leiligheter i varierende størrelse, ca. 200 parkeringsplasser i tillegg til lokaler for kontor, tjenesteyting og næringsvirksomhet.

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til Risør kommune, PB. 159, 4952 Risør, eller på e-post: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til fredag 26. april 2024.

Dokumenter i saken kan leses her: