Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kallarberget

Miljø og teknisk utvalg fattet i sak 23/23, 7.6.2023, følgende vedtak:

Miljø og teknisk utvalg viser til saksfremlegget og legger detaljreguleringsplan for Kallarberget,
gnr. 13, bnr.4, ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. 
Overflatevann dreneres bort ifra jorder. 

Planendringen åpner opp for 2 nye boliger i et området avsatt til spredt boligbebyggelse i kommuneplan for Risør.

Planens dokumenter kan leses på her:

Merknader til planen sendes til Risør kommune v/enhet for plan og byggesak, PB 158, 4952 Risør.

Høringsfrist settes til 18.8.2023