Offentlig ettersyn - Revidert utbyggingsavtale for planområdet Caspersensvei 81

Risør kommunestyre fattet i møte den 29.02.24, sak 24/4, vedtak om å tilføye et nytt punkt til utbyggingsavtale for planområdet Caspersensvei 81. Endringen innebærer en rettighet for kommunen om forkjøpsrett av inntil 10% av boligene/leilighetene. 

Nytt pkt. vedtatt av Kommunestyret:
Kommunestyret ber om at det innarbeides en rett i utbyggingsavtalen for kommunen, til å forbeholde seg forkjøpsrett for 10% av boligene/leilighetene i henhold til plan- og bygningslovens § 17-3, andre ledd.

Punktet er drøftet med utbygger som ønsker en litt mer konkret ordlyd: 
Kommunen skal ha fortrinnsrett til å kjøpe 10% av boligene/tomtene bl.a. til vanskeligstilte. Ervervet skal gjennomføres til markedspris. Kommunen forplikter seg til å ta standpunkt til erverv snarest mulig og senest innen salgstart for tomteområdet (eneboligtomter) og for hvert leilighetsprosjekt.

Planen regulerer for ca. 40 boenheter, og vei, vann og avløp skal overtas av kommunen. Det må derfor inngås en utbyggingsavtale for gjennomføring mellom kommunen og utbygger, se vedlegg. Fordi kommunestyret vedtok et nytt punkt ved sluttbehandlingen, er det påkrevd med ny høring. Begge forslagene legges ut til høring og saken vil bli fremmet for ny sluttbehandling etter høringsperioden.

Offentlig ettersyn av slike avtaler følger regler i kap. 17 i plan- og bygningsloven og avtalen legges ut til ettersyn i medhold av § 17-4. Det er ikke klagerett på dette vedtaket. Det er derfor viktig å komme med innspill hvis noen har innvendinger til innholdet i avtalen.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør.  Høringsfrist: 15.4.2024

Dokumentene kan leses her: