Nivå 2 Skole

Enkelt samarbeid mellom to eller flere tjenester

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva: Skolen etablerer tverrfaglig team med aktuelle tjenester i enkeltsak
Hvordan: Nødvendig informasjon for melding eller henvisning hentes inn, og foresatte holdes informert
Hvem: Kontaktlærer, eventuelt i samråd med rektor sosiallærer/spesped.koordinator
Verktøy: Saksgang ved bekymringssaker PPT, Henvisning til PPT, Bekymringsmelding til barnevern, Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommuneBTI stafettlogg

Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva: Skolen får anbefaling/sakkyndig vurdering om tiltak som skal iverksettes på skolen, i hjemmet eller i annen tjeneste
Hvordan: Involvert tjeneste følger egne prosedyrer for undersøkelse, gjennomføring og oppfølging av tiltak
Hvem: Den enkelte saksbehandler i tjenesten
Verktøy: BTI stafettlogg, Individuell opplæringsplan (IOP) (DOCX, 107 kB)

Gjennomfør tiltak

Hva: Skolen har ansvar for at tiltak i skolen blir gjennomført
Hvordan: Skolen følger avtaler som er blitt gjort  i direkte kontakt med den aktuelle tjeneste
Hvem: Kontaktlærer, spesialpedagog i samarbeid med saksbehandler fra involvert tjeneste
Verktøy: Som forrige trinn

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatte tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte. Avhengig av elevens alder vurderes det egen involvering og deltakelse på møtet
Hvem: kontaktlærer, spesialkoordinator, spesialpedagog,  saksbehandler 
Verktøy: BTI møtemal (PDF, 662 kB)

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Ved avslutning av saken, dokumenter hvorfor saken avsluttes i elevens mappe. Vurder om saken skal videreføres på nivå 2, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 3
Hvordan: I samme møte som man evaluerer tiltak – vurder om man skal avslutte saken eller fortsette med tiltak på samme eller et annet nivå. Der det er manglende fremdrift, eller uklart handlingsrom, meldes saken Koordinerende enhet (KE)
Hvem: Kontaktlærer/inspektør/sosiallærer/rektor /involverte instanser
Verktøy: Public 360, BTI møtemal (PDF, 662 kB)