Nivå 3

Samarbeid mellom flere tjenester

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Hva: Behov for tverrfaglig vurdering/støtte/hjelp i en sak. Stafettholder vurderer deltagere i tverrfaglig team
Hvordan: Stafettholder inviterer til tverrfaglig møte etter avtale med barnet/ungdommen og foresatte
Hvem: Stafettholder, barnet/ungdommen/foresatte, andre aktører
Verktøy: BTI stafettlogg, Individuell plan

Tverrfaglig møte

Hva: Planlegge tiltak, vurdere behov for IP (Individuell Plan) og vurdere evt. andre aktører
Hvordan: Drøfting av grunnlagsinfo, planlegge tiltak, avtale nytt møte
Hvem: Stafettholder, barnet/ungdommen/foresatte, andre aktører
Verktøy: Individuell planBTI stafettlogg, Bekymringsmelding til barnevern

Koordiner og gjennomfør tiltak

Hva: Gjennomfør tiltak
Hvordan: I henhold til plan for tiltak
Hvem: Ansvarlige for det enkelte tiltak
Verktøy: Rutine/prosedyrer på eget tjenestested, BTI stafettlogg

Evaluer tiltak

Hva: Igangsatt tiltak evalueres
Hvordan: Samarbeidsmøter mellom involverte tjenester og foresatte. Avhengig av elevens alder vurderes det egen involvering og deltakelse på møtet
Hvem: Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken inkl. foresatte/evt. barnet/ungdommen
Verktøy: BTI stafettlogg

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Hva: Ved avslutning av saken, dokumenter hvorfor saken avsluttes i elevens mappe. Vurder om saken skal videreføres på nivå 3, eller flyttes til nivå 1 eller nivå 2
Hvordan: I samme møte som tiltak evalueres, vurder om man skal avslutte eller fortsette med tiltak på samme eller et annet nivå. Der det er manglende fremdrift, eller uklart handlingsrom, meldes saken Koordinerende enhet (KE). Stafettholder kaller inn til nytt tverrfaglig møte der råd fra KE danner grunnlag for videre tiltak/aktivitet i saken
Hvem: Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken. Dersom saken tas til KE, møter stafettholder 
Verktøy: Public360, BTI stafettlogg, BTI møtemal