Om BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) i Risør

Kommunene skal sikre gode oppvekstsvilkår for alle. Stadig flere kommuner, deriblant Risør, tar i bruk BTI-modellen med mål om å gi rett hjelp til rett tid. BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Modellen skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Den skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning. BTI handler om å bidra til at barn og unge får en positiv utvikling tidlig i livet.

Viktige ledd i BTI-modellen er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge,  handlingsveiledere og verktøy og kompetanseutviklingsprogram. BTI-arbeidet gir kommunene et godt utgangspunkt for å implementere forventningene som ligger i Oppvekstreformen.

Det er KoRus som har ansvar for utrulling av BTI-modellen i Norge og som, i samarbeid med andre kompetansesentre som RVTS, RKBU, RBUP og Statsforvalteren, støtter kommunene i BTI-arbeidet.

Mål

Hovedmål: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen.

Målgruppen er gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Delmål:

 • å prøve ut og bidra med kunnskap for å utvikle og tilpasse BTI-modellen
 • å kartlegge lokale styrker og svakheter knyttet til tidlig innsats overfor målgruppen og tjenestenes evne til å fange opp målgruppen
 • å utvikle god informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer, som er relevante inn i samarbeidet
 • å utvikle innsatsen i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
 • å vurdere og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samarbeid

Tjenestene skal utvikle og styrke evnen til:

 • å fange opp barn, unge, foreldre/familier som trenger ekstra bistand
 • å gi god informasjon om tiltak, tjenester og samarbeidsarenaer i kommunen, som er relevante for brukerne
 • å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med, som kan være relevant for å gi god hjelp
 • å ha en samlet plan for kompetanseutvikling lokalt, som bidrar til bedre oppfølging av målgruppen

Organisering av BTI-arbeidet i Risør kommune

Fra 2022 er BTI-arbeidet ikke lenger organisert som prosjekt, men integrert i kommunens fortløpende utviklingsarbeid. Systemsaker og individsaker som stopper opp behandles av Koordinerende Enhet (KE). Mer overordnede beslutninger tas i Kommunedirektørens Ledergruppe (KL). I 2022 ble det opprettet to operative undergrupper som forbereder saker til KE:

KE Nivå 0-2: Forebygging og tidlig innsats/enkelt samarbeid

 • BTI koordinator Malin Paust (leder)
 • Systemkoordinator Elin Evensen
 • Helse v/Solveig Løkke Kvinnesland
 • Barnehage v/Janne Broms
 • Skole/sfo v/Gro Hellerdal/Trine Lise Bergum
 • PPT v/Hanne Grunnsvoll Torjussen
 • Barneverntjenesten v/Wayni Bergan
 • Frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen (inviteres og deltar ved aktuelle tema)

KE Nivå 3: Komplekst samarbeid – Individuell Plan​

 • Systemkoordinator Elin Evensen ​(leder)
 • BTI koordinator Malin Paust​
 • Bjørn Haugersveen (leder KE)​
 • Kommunepsykolog Eric Nonseid​
 • Helse v/Inger Urfjell Asdal​
 • Habilitering v/Anne Marie Magnussen​
 • Psykisk helse v/Kristine Aas​
 • Hjemmetjenesten v/Ingeborg Hemminghytt Morka​
 • NAV v/Ingunn Flåtlien​
 • Barneverntjenesten v/Siv Langerød-Erichsen​

Det er utnevnt BTI nøkkelpersoner for helsestasjon, barnehagene og skolene og det er tverrfaglige samlinger for videreutvikling og kompetanseheving på tvers av enhetene, hvorav det årlige Dialogmøte med familiefokus er det viktigste.

Plan for 2023 

i 2022 ble BTI implementeringsplan innarbeidet i kommunens Oppvekstplan, som blant annet skal dekke nye plankrav i barnevernsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Flere av tiltakene i planen er til for å konkretisere oppgaver og ansvar nærmere. I planperioden er også  Elevråd, Ungdomsråd, FAU (Foreldrearbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalg) invitert til å bidra til at neste versjon av planen gir et enda bedre samarbeidsgrunnlag.

Hovedmålet for Oppvekstplanen er at Risør skal være et trygt, inkluderende og utviklende samfunn for alle barn og unge

Det er en felles bekymring for tilgjengelige ressurser i tjenestene til å jobbe i henhold til BTI Handlingsveileder og nasjonale forventninger til Individuell Plan og koordinator, særlig når nasjonale veiledere, kompetanseprogram og digitale verktøy fortsatt er under utvikling. Innslagspunkt for å opprette stafettlogg må drøftes nærmere sett i forhold til kapasitet og prioriteringer innenfor og på tvers av tjenestene. Aktiviteter i 2023 er å

Gjennomført 2022 (arbeidet fortsetter i 2023)

 • Tydeliggjøre rollen som stafettholder og andre typer koordinatoransvar 
 • Videre implementering av digital BTI stafettlogg i takt med økt brukervennlighet av DIPS Samspill 
 • Utnytte digitale ressurser i Kompetansehevingsportal for kurs og repetisjon/øving
 • Vurdere Hjelpetilbud opp imot Innsatstrappa og Oppvekstreformen 
 • Vurdere Samarbeidsarenaer i BTI-arbeidet
 • Utnytte regionalt nettverk gjennom den nye satsingen Helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge
 • Se Oppvekstreformen i sammenheng med BTI-arbeidet. Oppvekstplan 2022-2023 ble vedtatt 29.09.2022, PS 22/73. 

Gjennomført 2021

 • Tydeliggjøre rollen som stafettholder og andre typer koordinatoransvar i lovverket
 • Gjennomføre og følge opp underveisundersøkelse blant ansatte (Arbeidspakke 1B-Ansatt) i samarbeid med KoRus Sør og PwC
 • Digital BTI stafettlogg til barn/elever med behov for tiltak ifm overgang helse-barnehage/barnehage-skole eller barneskole-ungdomsskole  
 • Utnytte digitale ressurser i Kompetansehevingsportal for repetisjon av faste aktiviteter og kurs etter behov
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder (2021 siste tilskuddsår)
 • Evaluere arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet: 1B-Ansatt og 1C-Individ våren 2021. Sluttrapport høsten 2021

Gjennomført 2020

 • Kontinuerlig arbeid med å implementere og videreutvikle BTI handlingsveileder og tilhørende verktøy
 • Digital BTI stafettlogg anskaffet og tatt i bruk i et fåtall saker høsten 2020. Nøkkelpersoner i allarenaene har fått opplæring
 • Kompetansehevingsprogram med repetisjon av faste aktiviteter noe utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nye digitale ressurser lagt til i BTI kompetanseportal
 • Videre spredning/erfaringsutveksling i Østre Agder og gjennom nettverket i BTI Agder
 • Evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet. Arbeidspakke 1A-system gjennomført våren 2020
 • Se Nyhetsbrev BTI Risør januar 2021 (PDF, 797 kB)

Gjennomført i 2019

 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i Helse og under utprøving i NAV 
 • BTI stafettlogg har vært under utprøving - arbeid med å forberede anskaffelse av digital stafettlogg 
 • Kompetansehevingsprogram i henhold til plan
 • Spredning/erfaringsutveksling
 • Avtale om evaluering av arbeidet gjennom BTI Agder prosjektet inngått og arbeidet så vidt påbegynt

Gjennomført i 2018

 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for NAV og tilnærmet ferdigstilt i Helse
 • Kompetansehevingstiltak: Lederutviklingsprogram (RVTS), Traumebevisst praksis (RVTS), Uro-metoden (RBUP)
 • Risørs medvirkning i BTI Agder: Etablere nettverk og struktur for erfaringsutveksling, forberede evalueringsprosjekt, få på plass prosjektleder, bidra i delprosjekt digital BTI stafettlogg

Gjennomført i 2017

 • BTI kompetanseplan er utarbeidet
 • BTI handlingsveileder er tatt i bruk i utvalgte barnehager
 • BTI handlingsveileder er utarbeidet for skole
 • Kompetansehevingsprogram 2017-2019 (kick off 19. og 20. oktober) iverksatt og egen nettportal lansert
 • Søknad om deltakelse i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene utarbeidet. Først som egen søknad for Risør kommune med formål å styrke BTI-samarbeid i Østre Agder. Utvidet til prosjekt med deltakelse fra alle interesserte kommuner i Agder etter bestilling fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (programfylke) og med Risør og Lister som ledende aktører. Prosjektet har fått navnet BTI Agder.

Samarbeidspartnere i prosjektperioden

Risør kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet (Hdir) siden 2014 for å tilpasse BTI-modellen lokale forhold og behov, og deretter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til ulike deler av BTI-arbeidet. Samarbeid med kompetansesentrene KoRus Sør, RVTS og RBUP, "Samarbeid Sør", ble innledet i 2016 med formål å utarbeide en samordnet kompetansehevingsplan. Kick off for BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram med hjemmesiden bti-risor.no i Risør kommune var i oktober 2017.

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.